این لاک پشت فکر رسیدن است :)

یک آدم پر حرف نابلد مینویسد...

این لاک پشت فکر رسیدن است :)

یک آدم پر حرف نابلد مینویسد...

زهرا هستم،خوده خودم :) 

یک لاک پشت که آرزویش رسیدن است.